Általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat

 

A www.szallitoiadatbazis.hatarontul.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősség Társaság (cégjegyzékszám: 10-09-035054, adószám: 24733625-2-10, székhely: 3300 Eger, Jókai Mór utca 2.; a továbbiakban Üzemeltető) aki az MNKH Cégcsoport tagja – a továbbiakban: Üzemeltető/ Adatkezelő - magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Felhasználási feltételek vagy Szabályzat) tartalmát.

A Honlap lényege ún. minősített szállítói adatbázis létrehozása a Honlapra regisztrált Felhasználókból, és ezen adatbázis elsősorban a Közép-Európában meghirdetett gazdaságfejlesztési program keretében pályázók számára történő elérhetővé tétele.

1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felhasználó az internetes Honlapon történő regisztrációval, illetve a megfelelően kitöltött adatlap elküldésével automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket. Üzemeltető bármikor jogosult a Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról bejelentkezés után a nyitó oldalon hirdetmény formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Honlap bármely szolgáltatásának használatával, továbbá a Honlap látogatásával Felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételek módosítását.

A jelen Felhasználási feltételek nem vonatkoznak a www.szallitoiadatbazis.hatarontul.hu weboldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

A Felhasználó Honlapon történő minősített szállítóként való megjelenése regisztrációhoz kötött. A regisztráció során kezelt adatokra vonatkozó adatkezelési szabályzat alább olvasható. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely Felhasználó felé megtagadja. Üzemeltető a szolgáltatást megtagadhatja különösen, de nem kizárólagosan amennyiben Felhasználó által a regisztrálási folyamat során megadott adatok (ideértve cégnév, adószám, cégjegyzékszám, vagy magánszemélyek esetén személyes adatok) az annak nyilvántartására szolgáló, bárki számára hozzáférhető adatbázisban foglalt adatoktól eltér, vagy amennyiben a Felhasználó gazdasági társaság végelszámolás alatt áll, vagy vele szemben felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban.

A Szolgáltatás, valamint a Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában Üzemeltető szellemi alkotása. A Honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, Üzemeltető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

Más weboldalakra mutató linkek

Idegen oldalakra mutató hivatkozások vagy utalások („LINKEK“) esetén Üzemeltető elhatárolódik azok tartalmától. A felelősséget ezeknek az oldalaknak a szolgáltatója viseli.

 

2. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. Az adatkezelő adatai

Neve: MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősség Társaság Székhelye: 3300 Eger, Jókai Mór utca 2.
Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 10-09-035054
Elérhetőség: info@tradehouse.hu

– továbbiakban: „Adatkezelő”-
Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye Magyarország.
Adatkezelő kötelezettséget vállal a jelen adatvédelmi szabályzat mindenkori betartására.

 

II. A feltételek elfogadása

 

 1. Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) a regisztrációval, a külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével fogadja el a jelen feltételeket. Felhasználó köteles hiteles adatokat megadni a regisztrálási folyamat során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be.
 2. Felhasználó a belépéssel elismeri, hogy adatszolgáltatása önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatokat nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.
 3. A nem megfelelően karbantartott adatokért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Üzemeltető felelősséget nem vállal.
 4. Felhasználó a belépéssel automatikusan elfogadja, hogy adatait az Adatkezelő az MNKH Cégcsoport tagjainak továbbítsa.

 

III. A kezelt adatok köre

 1. Felhasználó akként tud regisztrálni, hogy azon gazdaság társaság nevén és adószámán túl,amelyet képvisel, illetve amelynek foglalkoztatásában áll, megadja az alábbi személyes adatokat is: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, felhasználónév, telefonszám. Adatkezelő ezen adatokat kezeli, adatbázisában tárolja, és további kapcsolattartás céljára felhasználhatja.
 2. Adatkezelő kizárólag az adatbázisba bekerülő felhasználók esetében kezeli a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat.
 3. Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe,– illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie - fogadás látogatói, felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja a látogatót, felhasználót ennek ellenkezőjéről.

IV. Az adatkezelés céljai

 1. Az adatok kezelésének célja minősített szállítói adatbázis létrehozása, a kapcsolattartás és a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos értesítések és hírlevelek kiküldésének lehetősége.
 2. Adatkezelő a hírlevélben és egyéb értesítésekben tájékoztatja a felhasználókat az újdonságokról, a bővülő szolgáltatásairól, eseményeiről.
 3. A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k kizárólag a felhasználó számítógépe azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe.

V. Az adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

 1. A regisztrált felhasználók adatait Adatkezelő az MNKH Cégcsoport részére továbbítja. Üzemeltető a gazdaságfejlesztési programra pályázók részére a Honlap tartalmát, és a megadott adatokat nyilvánossá teszi.
 2. Adatkezelő és az Adattovábbítás címzettje egyéb adatot, illetve adatokat egyéb célból nem hoz nyilvánosságra és nem továbbít.

VI.  Az adatkezelés időtartama

 1. Adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
 2. Adatkezelő tájékoztatja a természetes személy felhasználót, hogy az adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célból, mértékig és ideig kezeli. A felhasználó bármikor kérelmezheti:
  1. a tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, 
  2. a személyes adatainak helyesbítését, valamint 
  3. a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 3. A törlésre irányuló szándék közlése az Adatkezelő fióktelepére (1095 Budapest, Ipar utca 5.) történő törlésre irányuló írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldésével történik. A törlésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a Jelentkező jelentkezés során megadott adatait a beazonosítás céljából. Amennyiben az érintett kéri, akkor kérelme kézhezvételét követő 30 napon belül Adatkezelő törli az adatbázisból a Jelentkező minden adatát, amelyről a Jelentkezőt a törlésre irányuló kérelemben megjelölt értesítési címen írásban tájékoztatja.

VII. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az Infotv., illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján bírósághoz fordulhat.

Az érintett a NAIH-nál panasszal élhet: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

VIII. Az adatkezelésre vonatkozó egyéb kötelező szabályok

 

 

Budapest, 2017. szeptember 13.